Vergi – Sgk Affından Şirket Ortakları Nasıl Faydalanacak?

Şirket ortaklarının yeni çıkan 2016 vergi ve sgk affından faydalanma şartları ve faydalanma şekilleri, vergi borçlarının taksiti nasıl yapılacak, vergi affı için başvurma tarihi hakkında…

2016 vergi affından şirket hissedarları nasıl faydalanacak ?

Bildiğiniz gibi TBMM’de onanması ile ağustos ayı içerisinde yasalaşması düşünülen bir takım alacakların yeniden yapılandırılması ile alakalı kanun teklifi yayınlanmasını takip eden ertesi aydan itibaren 2 ay içinde mükelleflere müracaat olanağı sunmaktadır.

Geçerli olan yasa tasarısına göre, kesinlik kazanmış vergi borçları ile ilgili vadesi 30.06.2016 tarihine kadar olan vergi borçlarının tekrardan yapılandırılması ve 36 aya bölünen taksitler halinde ödeme olanağı sunmaktadır.

Tasarının 2.maddesinde kesinlik kazanmış alacaklar ile alakalı hükümler yeralmaktadır. Ödeme vakti geçtiği halde ödemesi yapılmamış veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamıyla bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kısaca, anonim veya limited şirketlerin ortakları tarafından payları nispetinde şirketin toplam borcundan ortağın borcu hesaplanacaktır. Bu hesaplama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekecektir.

1) 30.06.2016 tarihi itibariyle anonim veya limited şirketin toplam borcu borç döküm listesinden çıkartılacaktır.

2) Anonim veya limited şirketin ortağının şirketteki sermaye payı ticaret sicil gazetesinden tespit edilecektir.

3) Ortağın şirketten varsa ayrılış hisse devir tarihleri tespit edilecektir.

4) Ortağın şirkette kanuni temsilcilik, müdürlük görevleri olup olmadığı, şirkete giriş çıkış tarihleri ayrı ayrı belirlenecektir.

5) Sonuç olarak, mali af kanunun yayımını müteakip Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanacak genel tebliğler ekinde yer alan form dilekçe doldurularak vergi dairesine posta ile taahhütlü veya elden verilecektir.

6) Yapılandırma form dilekçesinde (EK:1/A) varsa açılmış davalar ile ilgili feragat bilgilerine yer verilecektir. Ayrıca, vazgeçilen davaların türü, dönemi, tutarı, yargı mercii, davanın esas dosya numarası ayrı ayrı gösterilecektir. Bu arada yapılandırmaya esas borçla ilgili vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi veya Danıştayda süren bir dava varsa bu davalardan vazgeçilmesi gerekecektir.

7) Borçlu şirket ortağının kimlik bilgileri dilekçede belirtilecek, ayrıca borçlunun adresi, telefon bilgileri, eposta bilgileri, varsa araç plaka bilgileri söz konusu standart dilekçe üzerinde gösterilecektir. Dilekçeden asgari 3 nüsha doldurulup, varsa ek listelerde bu dilekçeye ilave olarak bağlanacaktır.

8) Anonim ve limited şirketlerde ortakların ayrıca şirkette yönetici pozisyonları mevcutsa bu kanuni temsilcilik yani yöneticilik bilgileri de hangi yıllar için devam ettiği dilekçede belirtilmelidir. Anonim ve limited şirketlerin ortakları aynı zamanda kanuni temsilci durumunda iseler bunlar açısından toplam borçtan sorumluluk mevcuttur.

9) Anonim ve limited şirkette sadece ortak kalınan dönemlerle ilgili giriş çıkış ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil yazısı, .. vb. karar suretleri, hisse devir sözleşmeleri, anonim şirketlerin hazirun cetvelleri (tasdikli), başvuru dilekçesine eklenmesinde yarar görülmektedir.

10) Anonim veya limited şirketlerin tasfiye memurları, ölen kişilerin (murisin) yasal varisleri, veli, vasi, kayyım, şirketlerin borçlarından sorumlu olan YMM, SMMM gibi sorumluluk nedeniyle kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimseler de bu yasadan faydalanmak üzere dilekçe verebilirler.

Ayrıca, vergi cezalarına iştirak nedeniyle kendisine vergi cezası kesilen kimseler de bu yasadan yararlanmak amacıyla yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayı takip eden aydan itibaren 60 gün içerisinde muhtemelen 31.10.2016 tarihine kadar söz konusu standart dilekçelerden doldurulup asıl amme borçlusu şirketin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Dr. Mustafa Alpaslan

İŞTE KOBİ

Vergi ve SGK Affından Yararlanmanın Avantajları ve Amaçları

2016 Vergi Affının Süresi, 2016 vergi affından yararlanma ne zaman başlıyor, 2016 sgk affından faydalanmak için şartlar ve ödeme seçenekleri, Af kapsamına giren borçlar hangileri, Afların mükellefler için ne gibi avantajlar sağlayacak.

2016 ağustos ayı başından bu yana sürekli gündeme gelen vergi ve sgk afları hakkında bir çok kanun ve uygulanma şekli netlik kazanmış durumda. TBMM’ de görüşülerek kabul edilen 2016 vergi ve sgk affı bir çok esnafın ödeme konusunda zorluk çektiği vergileri, inceleme aşamasındaki mükelleflerin dosyalarında netlik ve işlemlerinde hız kazandırma, borcundan dolayı bir çok sgk teşvik ve indirimlerinden faydalanamayanların sunulan indrim ve teşviklerden faydalanmasını sağlayacak.

Getirilen bu vergi affı yasası ile yatırımların ve istihdamın arttırılması, üretimin teşvik edilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkemizin cazip bir yatırım merkezi halinde getirilmesi konusunda fayda sağlayacaktır.

2016 Vergi – SGK affı kapsamına giren borçlar

– Ödenemeyen vergiler ve uygulanan cezalar,

– Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

– Ödenemeyen gümrük vergileri faiz ve idari para cezaları,

– Ödenemeyen Sgk primleri,

– Topluluk sigortası primleri,

– Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

– İşsizlik sigortası primi,

– Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklardır.

Çıkarılan Af ile Amaçlanan Fayda ve Yararlar..

1- Özel sektördeki vergi mükelleflerinin devlete olan borç yükünün hafifletilerek borçlara taksitle ödeme kolaylığı getirilmesi,

2- İhtilafların uzlaşma kanalı ile sonlandırılması,

3- Vergi incelemesi aşamasında bulunan dosyaların dava yoluna gidilmeksizin çözülmesi,

4- Vergilemede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

5- Kaynakların milli ekonomiye kazandırılması.

6- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

(Kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)
Kaynak: Musa ŞAHAN
www.maliyegazetesi.com

21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmî Gazete

21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmî Gazete

YÖNETMELİKLER

— Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
— Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

[embeddoc url=”http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160821.pdf” download=”all”]

Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının
vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türk-
çesini, Türkçenin lehçelerini öğretmek ve bununla ilgili kurslar düzenlemek,Türkiye’ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim ver-
mek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek,Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim
üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona
erer. Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç
müdür yardımcısı belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.öz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,

TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu ve
geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Tahsilat Genel Tebliği

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
30/07/2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: B Sıra No: 10) Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, 6704 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) şöyle;

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 10)
Resmi Gazete No: 29786
Resmi Gazete Tarihi: 30/07/2016

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, 14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Borçlu: Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişileri,
b) Fıkra: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasını,
c) Milli emlak birimleri: Ecrimisil alacağını tahakkuk ettiren ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olan milli emlak dairesi başkanlığını, milli emlak müdürlüğünü ve malmüdürlüğü milli emlak servisini,
ç) Turizm belgesi: Konaklama tesisi için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini,
ifade eder.
Kapsama giren borçlar
MADDE 4 – (1) Fıkra kapsamındaki borçluların ecrimisil borçlarını yapılandırarak ödeyebilmeleri için bu borcun;
a) 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olması,
b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiş olması,
gerekmektedir.
(2) Turizm belgesi olmayanlardan aranılan ecrimisil alacaklarının fıkra kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.
(3) Borçlular, vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan tüm ecrimisil borçları için fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.
Başvuru süresi ve şekli
MADDE 5 – (1) Fıkra kapsamında ecrimisil borçlarının yapılandırılarak ödenebilmesi için 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihini takip eden dördüncü ayın sonu olan 31/8/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesiyle başvurulması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine turizm belgesinin noter tasdikli bir örneği eklenir. Bizzat yapılan başvurularda turizm belgesinin aslının ibrazı koşuluyla noter tasdiki bulunmayan örnek de kabul edilecektir. Vergi dairesince örneğin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra belge aslı iade edilir.
(2) Borçluların birden fazla vergi dairesine olan ecrimisil borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrıbaşvurmaları gerekmektedir.
(3) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla başvurabilirler. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için fıkradan yararlanma başvuruları bunlar adına kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.
(4) Başvuru dilekçesinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih; adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda turizm belgesinin noter tasdikli örneğinin başvuru dilekçesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
(5) Borçluların, fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarının tamamının veya bir kısmının yapılandırılmasını talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.
(6) Başvuru dilekçesinin alınması üzerine vergi dairelerince, borçlunun fıkra hükmünden yararlanıp yararlanamayacağını tespit ve varsa ihtilafı sona erdirmek üzere başvuru dilekçesi ve eklerinin birer örneği ile ecrimisilborçlarının dönem, vade ve tutarını gösteren bir yazıyla milli emlak birimlerine aktarılarak;
a) Fıkradan yararlanmak isteyenin fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olup olmadığı,
b) Ecrimisil ihbarnamesine veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açılıp açılmadığı veya kanun yollarına başvurulup başvurulmadığı,
hususlarının tespiti ve ihtilafın varlığı halinde feragatin sağlanması istenilecektir.
İhtilaflı ecrimisil alacakları
MADDE 6 – (1) Fıkrada, “… Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır…” hükmü yer almaktadır.
(2) Ecrimisil alacaklarının ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile borçlusuna tebliğ edilmesi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında idare mahkemelerinde dava açılması mümkündür. İhbarnamelere dava açılmış olması, 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince idari işlemin yürütmesini kendiliğinden durdurmadığından ve maddenin ikinci fıkrası kapsamında da mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği müddetçe, bu alacakların takip edilmesi gerekmektedir.
(3) Ecrimisil alacakları, ödeme süresi içerisinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildirilmektedir. Bu alacakların takip ve tahsiliyle ilgili olarak vergi dairelerince yapılan işlemler de idari yargı mercilerinde dava konusu yapılabilmektedir.
(4) Fıkradan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, dava açmış olmaları halinde davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları, başvurmuşlarsa vazgeçmeleri şart olduğundan; borçluların gerek ihbarnamelere gerekse takip işlemlerine karşı açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından kayıtsız ve şartsız feragat etmeleri gerekmektedir.
(5) Fıkradan yararlanmak isteyen borçluların ihbarnamelere veya takip işlemlerine açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından feragat ettiklerine ilişkin dilekçeyi ilgili mahkemesine vermeleri ve feragatlerine ilişkin belgeyi ilgisine göre milli emlak birimlerine veya vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
(6) İhbarnamelere karşı açılmış olan davalardan ve/veya kanun yollarından feragat edilmesi, davacının talebinden vazgeçmesi sonucunu doğurduğundan, borçlular ihbarnamelerde belirtilen tutar üzerinden fıkradan yararlanabileceklerdir.
Milli emlak birimlerince yapılacak işlemler
MADDE 7 – (1) Milli emlak birimleri vergi dairelerinden gelen bilgi ve belgeler üzerine fıkradan yararlanmak için başvuruda bulunan kişilerin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olup olmadığını tespit edecektir.
(2) Başvuruda bulunan kişilerin fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olmadığının tespit edilmesi halinde bu husus ilgili vergi dairesine onbeş gün içerisinde bildirilecektir.
(3) Fıkradan yararlanmak için başvuruda bulunan kişilerin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olması durumunda;
a) Ecrimisil borçlarına ilişkin ihbarnamelere dava açılıp açılmadığı ile kanun yollarına başvurulup başvurulmadığı tespit edilecek, ihbarnamelere dava açılmış veya kanun yollarına başvurulmuş olması durumunda borçluyla irtibata geçilmesi ve onbeş gün içerisinde feragatte bulunulması sağlanarak yapılan işlemlerin sonuçları,
b) Borçlunun ihbarnamelere dava açmadığının veya kanun yollarına başvurmadığının tespiti halinde fıkra kapsamına giren ecrimisil borçlarına ilişkin bilgiler,
onbeş gün içerisinde vergi dairesine bildirilecektir.
Milli emlak birimlerinden alınan bilgiler üzerine vergi dairelerince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) Milli emlak birimlerince fıkradan yararlanmak isteyenin fıkra kapsamında;
a) Turizm belgesine sahip olmadığının bildirilmesi halinde fıkradan yararlanamayacağının,
b) Turizm belgesine sahip olduğu halde bu ecrimisil borçlarına ilişkin ihbarnamelere açılan davalardan ya da başvurulan kanun yollarından feragat edilmediğinin bildirilmesi durumunda, feragat edilmeyen ihtilaflara konu ecrimisilborçları için fıkradan yararlanamayacağının,
bildirilmesi üzerine, durum vergi dairesince başvurana bildirilerek başvurusu reddedilecektir.
(2) Milli emlak birimlerince fıkradan yararlanmak isteyenin, fıkra kapsamında turizm belgesine sahip olduğu ve varsa bu ecrimisil borçlarına ilişkin ihtilafıyla ilgili feragatte bulunduğunun bildirilmesi üzerine, yapılandırmaya konu edilecek ecrimisil alacaklarına ilişkin vergi dairesinin takip işlemlerinin mahkemeler nezdinde ihtilafa konu edilip edilmediğinin tespit edilmesi ve bu yönde bir tespitin bulunması halinde borçlu ile irtibata geçilerek onbeş gün içerisinde bu ihtilaflarından feragatte bulunması ve feragate ilişkin belgenin vergi dairesine ibrazı istenecektir. Borçlunun, vergi dairesinin takip işlemlerine ilişkin ihtilaflarından feragat etmemesi durumunda vergi dairesince feragat edilmeyen ihtilaflara konu ecrimisil borçları için fıkradan yararlanamayacağı hususu kendisine bildirilecektir.
Yapılandırılacak borcun tespiti ve ödenmesi
MADDE 9 – (1) Fıkra kapsamında, 26/4/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisilborçları ile bu tarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak gecikme zamları yapılandırılacaktır.
(2) Hesaplanan tutarların toplamının Eylül/2017, Eylül/2018 ve Eylül/2019 aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
(3) Taksitlere, 26/4/2016 tarihinden taksit ödeme sürelerinin sonuna kadar herhangi bir zam ve faiz uygulanmayacaktır.
Örnek 1- Borçlu, 19/3/2014 vadeli 150.000,00 TL tutarında ecrimisil borcu için fıkra hükmünden yararlanmak üzere vergi dairesine başvurmuştur.
Ecrimisil borcunun vade tarihi olan 19/3/2014 tarihinden 26/4/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç) bu borç için hesaplanan gecikme zammı tutarı 52.920,30 TL’dir (Örneklerdeki gecikme zammı hesaplamalarında aylık %1,40 oranı esas alınmıştır.).
Ecrimisil ile gecikme zammının toplamı olan 202.920,30 TL üçe bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.
Borçlunun ödeyeceği taksit tutarları ve vadeleri aşağıdaki gibidir.

Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 10 – (1) Taksitlerin süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması, sonraki taksitlerin fıkra kapsamında ödenmesine engel değildir.
(2) Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarları, her bir taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, bu Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.
Örnek 2- Örnek 1’deki 30/9/2017 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki birinci taksidin 13/2/2018 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.198,49 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 71.838,59 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Örnek 3- Örnek 1’deki 30/9/2018 vadeli 67.640,10 TL tutarındaki ikinci taksidin 20.000,00 TL’lik kısmı süresinde ödenmiştir. Kalan taksit tutarının 10/4/2019 tarihinde ödendiği varsayıldığında, borçludan taksidin vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan 4.224,25 TL tutarındaki gecikme zammı ile birlikte toplam 51.864,35 TL’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Fıkra kapsamına 26/4/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacakları girmektedir. Bu nedenle, başvuru süresinin son günü olan 31/8/2016 tarihine kadar milli emlak birimleri tarafından takip için vergi dairelerine bildirilen ve vadesi 26/4/2016 tarihinden önce olan (bu tarih dahil)ecrimisil alacakları da fıkra kapsamında yapılandırılabilecektir.
(2) Fıkra kapsamındaki alacaklara ilişkin olarak 26/4/2016 tarihinden önce yapılmış olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir.
(3) Borçluların fıkradan yararlanabilmesi için ödeme emirlerine ilişkin ihtilaflarından feragat etmeleri yasal şart olduğundan, feragatte bulunan borçlulardan 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamında %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.
(4) Fıkradan yararlanan borçluların mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
(5) Fıkradan, turizm belgesi bulunan borçluların yararlanabileceği düzenlendiğinden, fıkra kapsamına girenecrimisil borçlarından dolayı haklarında 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle takibat yapılan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin, sorumlu oldukları tutarlar için fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
Tebliğ grubu:
– TAHSİLAT GENEL TEBLİĞLERİ

2016 Türkiye Süper Kupa Galatasarayın!

Türkiye Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında 2016 Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası galibi Galatasaray arasında müsabaka düzenlendi. Müthiş arşılaşma 1-1 bitti ve karşılıklı seri penaltı atışlarına geçildi.

2016 super kupa

Turkcell Süper Kupa mücadeleninde Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Ülkemiz Kupası şampiyonu Galatasaray karşılaşıyor. Uğraş Mete Kalkavan’ın düdüğü ile başladı.

Derbi Beşiktaş’ın santra vuruşu ile başladı.

Maçtaki önce riskli hamle Galatasaray aracılığıyla geliştirildi. 3. dakikada Sarı-Kırmızılılar’ın yepyeni transferi Tolga Ciğerci, Beşiktaş hüküm alanına girdi, ciddi pasında takım dostlarıyla topu buluşturmadı.

Cenk Tosun tam olarak pozisyondan yararlanamadı

12. dakikada Marcelo’nun uzunca pasında Galatasaray’da Carole, Muslera’ya geriye pası sunmak istersen araya Cenk Tosun girdi, fakat muslera tehlikeyi farkederek kalesinden vaktiyle çıktı ve topu muayene altına aldı.

Mücadelenin önce 20 dakikası sona ererken iki takım  da balanslı tek oyunu seçim etti.

26. dakikada Galatasaray, Bruma ile önce isabetli şutunu çekti. Sarı-Kırmızılılar ortada sahadsa kaptığı topla çabuk çıktı. Bruma’nın hüküm sahasından uzaktan şutu kaleci Tolga Zengin’de kaldı.

Muslera’dan süper kurtarış!

34. dakikada Beşiktaş, sol kanatta Kerim Frei’ın yerde kalamsıyla özgür vuruş kazandı. Topun başına geçtiğimiz Oğuzhan’ın harika vuruşunu Urugaylı kaleci Muslera süper kurtardı.

44. dakikada Galatasaray’da Alman futbolcu Podolski sakatlandı ve mahaline Sarı-Kırmızılılar’ın yepyeni transferi Eren Derdiyok oyuna dahil olmak üzere oluyor. Karşılaşmanın önce yarısı 0-0 bitti.

Beşiktaş 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Kerim Frei oyundan çıkarken mahaline Portekizli yıldız Ricardo Quaresma oyuna girdi.

Cenk karşın karşıya kaçırdı!

54. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan’ın arapasında Cenk Tosun hüküm alanına girdi ve kayarak vuruşunu inşa etti fakat top uzak sert duvar direğinin dibinden dışarıya çıktı.

59. dakikada Galatasaray, sağ kanattan özgür vuruş kazandı. Topun başına geçtiğimiz Sneijder’İn ortasında savunmadan iştirak eden Chedjou’nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

Galatasaray gole tek sürü yaklaştı!

69. dakikada Galatasaray’da Sinan Gümüş, ortada alandan aldığı topla ilerledi ve sol kanatta Hollandalı yıldız Sneijder’e pasını verdi.  Sneijder’in yerden ortasında Necip’in ters vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı! 72. dakikada Teknik Patron Şenol Güneş, Tolgay Arslan’ı oyundan alarak mahaline Ömer Şişmanoğlu’nu dahil olmak üzere etti.

Sneijder’den riskli şut!

75. dakikada kazanılan özgür vuruşta Sneijder topun başına geçti. Hollandalı yıldızın uzak sert duvar direğine yaptığı katı şut kaleci Tolga’nın bakışları altında dışarı çıktı. Galatasaray’da 87. dakikada Sinan Gümüş oyundan çıkarken mahaline Yasin Öztekin girdi.

88. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun harika pasında Cenk Tosun’un vuruşunu Muslera kurtardı ve takımını gol yemesini engelledi. Bu pozsiyondan sadce bir dk ardından Beşiktaş, Cenk tosun ile tam olarak tek pozisyona ek olarak girdi fakat yararlanamadı.

Maç 0-0 bitti ve derbi uzatmalara gitti.

Hakan Balta’dan altın kafa!

100. dakikada sağ kanatta kazanaılan özgür vuruşta topun başına Wesley Sneijder geçti.  Sneijder’in hüküm alanına ortasında Hakan Balta’nın kafa vuruşu filelerle buluştu ve Galatasaray, uzatmalarda 1-0 öne geçti. Siyah-Beyazlılar ise Dusko Tosic ile 2 tam olarak gol pozisyonundan yararlanaması ve uzatmaların önce yarısı 1-0 bitti.

Beşiktaş’ta Barcelona’dan taşıma edilen Adriano, necip’in mahaline uzatmaların 2. yarısında oyuna girdi.

Muhtasar ile aylık SGK bildirgesi birleştiriliyor!

İstanbul İkitelli’den okurumuz Celil Temizoğlu soruyor: “Bünyamin bey, mali müşavirim. SGK’ya her ay verdiğimiz aylık prim ve hizmet belgesinde kolaylaştırma yapıldı mı? Muhtasar Beyanname ile ortak verileceğini duyduk. Aylık bildirgelerin verilmesinde bir değişiklik olacak mı? Ayrıntılı açıklarsanız seviniriz.”

Sayın okurum, 6728 sayılı Torba Kanun önceki hafta Meclis’te kabul edilmişti. Halen sayın Cumhurbaşkanının önünde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanması bekleniyor.

Bu Torba Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme işverenlerin oldukça işini kolaylaştıracak:

Zira Maliye’ye verilen Muhtasar Beyanname ile SGK’ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri birleştiriliyor…

Yani işverenlerin işi kolaylaşıyor, bir şeyi iki kez bildirmelerine gerek kalmıyor…

Peki bu yeni düzenleme nasıl uygulanacak? Açıklayalım…

HANGİ BELGELER VERİLİYORDU?

Öncelikle, şimdiye kadar durum nasıldı, önce ona bakalım?

İşverenler her ay SGK’ya Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekte. Bu belge ile çalıştırdıkları sigortalıları, prim günlerini ve ödedikleri ücretleri bildiriyorlar.

Ama işverenler bu ödedikleri ücretleri bir de Maliye Bakanlığına düzenli olarak verdikleri Muhtasar Beyannameler ile ayrıca bildiriyordu.

Yani ayni şey devlete iki kez bildiriliyor…

Muhtasar beyannameler işyerinin büyüklüğüne göre aylık veya üç aylık olarak verilmekte…

TEK BİR BELGEYE ÇEVRİLDİ!

İşte 6728 sayılı Torba Yasa söz konusu bu iki bildirgeyi birleştiriyor, işverenlerin işini kolaylaştırıyor…

Buna göre artık Maliye’ye ayrı SGK’ya ayrı bildirge verilmeyecek, her ikisi yerine geçmek üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir belge verilecek…

Bu belgenin nasıl verileceği ancak yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ve SGK’nın bu konuda çıkartacağı yönetmelikten sonra netleşecek…

Ancak şunu söylemek gerek. Önemli bir değişiklik ile karşı karşıyayız ve bu hem işverenlerin hem de mali müşavirlerin işini oldukça kolaylaştıran bir düzenleme…

YENİ UYGULAMANIN AYRINTILARI

Peki, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nasıl olacak?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesini sağlıyor…

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkili…

Yani bu yeni belgenin kimlere uygulanacağına daha sonra yayınlanacak yönetmelik ve alt mevzuat ile karar verilecek…

BU BELGE NEREYE VERİLECEK?

Bu yeni belge, yani “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Maliye Bakanlığına verilecek, zira 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince uygulanıyor…
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesini sağlıyor…

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bir ay içinde yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergilerin ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar verilmesi süresi var. Yani takip eden ayın 23’ü son tarih… Beyanname ise ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek…Yani eskiden SGK’ya yapılan bildirim şimdi Vergi Dairesine geçiyor…

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi de mümkün…

ÜÇ AYDA BİR VERİLEBİLİR

Eskiden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi her ay verilmek zorunda idi…

Yeni düzenleme ile ise çalışan sayısı 10 ve daha az olan işverenler bu belgeyi her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verebilecekler.

Yani ufak işverenler için oldukça kolaylaştırıcı etkisi olacak…

Ancak şunu belirtelim, 10 ve daha az çalışanı olsa da zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar bunun dışında…

Ayrıca, Torba Yasa ile Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye de yetkili kılındı.

CEZALAR NE OLACAK?

Peki, burada akla gelen önemli bir soru da cezalar ne olacak?

Normalde SGK aylık prim ve hizmet belgesini vermediğinizi tespit ederse size iki asgari ücret ceza kesiyor. Bir yıl içinde tekrar ederse bu kez beş asgari ücret cezası var!

Yani SGK’nın cezaları çok ağır!

Şimdi yeni belge ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ni vermeyenlerin cezaları ilk elde değişmiyor…

Ancak daha sonraki aşamada ceza tutarları da değiştirilecek…

Buna göre ilerleyen aşamalarda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni vermeyen kamu idareleri ve bilanço tutan işverenler bir asgari ücret, diğer defterleri tutanlar yarım asgari ücret, defter tutmayanlar ise asgari ücretin üçte biri ceza alabilecek…

Yani cezalar azaltılıyor…

YENİ CEZALAR 2018’DE BAŞLIYOR!

Cezalar azaltılıyor azaltılmasına ama hemen değil!

Cezaları azaltan madde önemli bir değişiklik olduğu için 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

O tarihe kadar eskisi gibi iki veya beş asgari ücret ceza devam ediyor!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili düzenleme ise Torba Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girecek…

Böylece işverenlerin uzunca bir süredir istedikleri bir konuda kolaylaştırma yapılmış olacak…

Hayırlı olsun diyelim…
(Bünyamin ESEN)

6111 Kanun ile faydalanılan indirimler hakkında duyuru

6111 Sgk teşviki nedir, 6111 sgk teşvikinden faydalanma şartları ve güncel sorgulama hakkında sgk tarafından yapılan duyuru..

Sigorta indirimleri arasında yer alan 6111 sayılı teşvik ile bir çok işverene maddi açıdan dolaylık sağlanmış ve bu faydadan bir çok işçide faydalanarak çalışma maliyetlerini en aza indirerek kısa sürede iş sahibi olmuşladır. Fakat 6111 ile ilgili indirimlerin uygulanması açısından bir çok muhasebeci ve mali müşavir yersiz faydalanmış dönemler konusunda problemler yaşamıştı. Kanunun tam incelenmeyerek işverenin ilgili dönemine uygunlanması ile daha sonraki zamanlarda SGK tarafından yersiz faydalandığı tespit edilip o dönemlerin tekrar ek bildirge verilmesi hakkında yazı ve uyarılar gönderilmekteydi. Daha önceleri SGK nın e-bildirge panelinde yapmış olduğu PrimTeşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler ile ilgili butan eklenmiş fakat en azından geriye dönük 3-4 ay sorgulanabildiği için yine çok sağlıklı olarak kullanılamıyordu. Bir çok muhasebeci ve mali müşavirin bu şikayetine SGK çalışma yaparak artık güncel olarak 6111 SGK teşvik sorgulama yapılarak hatalı ve eksik bildirge verme sorunu ortadan kalkacaktır. Bu uygulamayı PrimTeşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler bölümünden CARİ DÖNEMLER linkne tıklayarak sorgulayabileceksiziniz. İlgili değişikliğin tam ve uygulanma şeklini linkteki duyurudan inceleyebilirsiniz.
İlgili Duyuru: 6111-duyuru

Musa ŞAHAN – Maliyegazetesi.com

(Kaynak gösterilmeden kopyalanılamaz)

IPhone 7 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 7 ne zaman çıkacak?, iPhone 7’nin fiyatı ne kadar olacak?, iPhone 7’nin teknik özellikleri nasıl olacak ve iPhone 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek? soruları şu sıralar meraklı insanların akıllarını kurcalıyor. Çünkü Iphone 7’de geri sayım başladı. Apple’ın yeni amiral gemisi olacak Iphone 7 çok yakında piyasa sunulacak.Peki iPhone 7 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? iPhone 7’nin Türkiye’ye geliş tarihi ne zaman? işte yanıtları ve iPhone 7’nin tüm teknik özellikleri burada.

Apple firmasının bu yıl içerisinde tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi ve iPhone’ların yeni modeli iPhone 7 hakkında merak ettikleriniz zaman ilerledikçe netleşiyor. Bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen iPhone7’lerin Eylül ayında tanıtımının yapılarak Kasım ayı içerisinde tüm dünyada satışa başlanması bekleniyor.

iPhone 7 hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de fiyatının ne olacağı. Bilindiğiniz üzere Apple firması fiyat konusunda hiçbir ürününde taviz vermiyor bu da Apple ürünlerinin özellikle ülkemizde erişim şansını kısıtlıyor. iOS 10 veya yeni bir yapılandırmaya gidilmesi halinde iOS X işletim sistemi ile aynı anda tanıtılacak olan iPhone 7 hakkında henüz resmi bir fiyat bildirimi yapılmadı. Ancak yaklaşık olarak fiyat tahmininde bulunmak mümkün. Apple, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini Amerika’da 649 dolardan başlayan fiyatlarlar satıyor. iPhone 6s 16 GB modeli 649 dolardan başlarken iPhone 6s Plus 16 GB modeli 749 dolar seviyesinde. Buradan yola çıkacak olursak eğer firma yetkilileri iPhone 7 için 16 GB depolamayı baz model yapmaktan vazgeçer 64 GB depolama alanına sahip olarak sunarsa iPhone 7’nin fiyatı 749 dolar, iPhone 7 Plus’ın fiyatı ise 849 dolardan başlayacak. Tabi bu fiyatlar yaklaşık olarak yaptığımız tahminler ve bu tahminler tutsa bile ülkeden ülkeye farklı olan vergilerden dolayı yine fiyatlarda değişiklikler yaşanacak. Özellikle ülkemizde uygulanan vergileri göz önüne alırsak iPhone 7 Plus’ın en düşük 3499 TL olması beklenebilir.

İPHONE 7 BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

iPhone serisine eklenecek olan yeni üyenin temel özellikleri şimdiden tartışılmaya başlandı. iPhone 7 özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin sayısı he geçen gün artıyor. Apple firması tarafından iPhone 7 özelliklerine dair herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, model hakkında basına güçlü kaynaklardan yapılan bazı ilgi aktarımları oluyor. iPhone 7 modeli ile, her modelinde iOS işletim sistemi kullanan Apple firmasının, Android işletim sistemi ile çalışan bazı akıllı cihazların bir süredir kullanmakta olduğu kablosuz şarj özelliğine (Wireless charging) sahip olması bekleniyor. iPhone 7’de de bu özelliğin bulunacağı tahmin ediliyor. iPhone 6’da olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone 7’nin 5GB RAM’e sahip olacağı da sıklıkla dile getirilen iddialar arasında yer alıyor. Başka bir söylentiye göre ise iPhone 7 modelinin hafızası, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’tan çok da farklı olmayacak, modelin 16, 64 ve 128 GB kapasite seçenekleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın yeni modelinin iOS 9 ya da iOS 10 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin edilirken, 2016 yılının son yarısında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 7 modelinde Apple firmasının köklü değişikliklere gitmesi de bekleniyor. Yapılan haberlere göre iPhone 7 modelinde 3D touch özelliği barındırılacak. iPhone’larda orta tuşa bastığımızda ana menüye döner. 3D touch özelliği sayesinde orta tuşa daha kuvvetli bastığımızda telefon farklı bir menüye geçebilecek. Apple’ın bu yeni patenti sadece 3D touch özelliğini genişletmeyi de hedefliyor. Şöyle ki; orta tuşun etrafının ‘sağ, sol, üst ve alt’ şeklinde dört parçaya ayrılması ve parmak hareketiyle ekranlar arası geçiş sağlanması hedefleniyor. Bu özelliği bir nevi laptoplarda bulunan ‘trackpad’ yani dokunmatik yüzeye de benzetebiliriz. iOS’ta yenilikler Force Touch teknolojisi yeni özellikleri de tetikleyebilir. Yeni iPhone’da daha iyi bir işlemci olması bekleniyor. Yeni yazılım iOS 9 ile beraber çıkacak. Dünya genelinde herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen iPhone 7’nin büyük özelliklerinden biri de wireless şarj aleti olacak gibi duruyor. Dizayn açısından ise Apple’ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor. Yani iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir model kullanıcılarını bekliyor.

İPHONE 7 ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone 6’da olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone’un 5GB RAM’e sahip olacağı sıklıkla dile getirilen iddialar arasında yer alıyor. Başka bir söylentiye göre ise yeni akıllı telefonun hafızası, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’tan farklı olmayacak ve ürün, 16, 64 ve 128 GB kapasite seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Apple’ın yeni modelinin iOS 9 ya da iOS 10 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin edilirken, 2016 yılında tanıtılması bekleniyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ise Eylül ayında tanıtılacak. Eylül ayı diyoruz ama bu her zaman yapılan takvimden kaynaklanıyor. Yoksa bazı kaynakların Apple’ın Haziran ayında düzenleyeceği Geliştiriciler Konferansı 2016’da iPhone 7’yi görebileceğimizi söylüyor. iPhone 7 büyük bir ihtimalde 2016’nın son çeyreğinde satışa sunulacak. iPhone kullanıcıları iPhone 7 için gün sayıyor. Merakla beklenen iPhone 7 beklenenleri fazlasıyla karşılayacak gibi.

Apple’ın 2017 yılındaki amiral gemisi olarak olan iPhone 7’nin tanıtılmasına az kaldı. Süre yaklaşırken de iddialar gelmeye başladı. Yaptığı sızıntıların doğruluğuyla ünlü @evleaks ise yeni İPhone’un satış tarihini açıkladı.

Apple’ın 2017 yılındaki amiral gemisi olarak olan iPhone 7’nin tanıtılmasına az kaldı. Süre yaklaşırken de iddialar gelmeye başladı. Yaptığı sızıntıların doğruluğuyla ünlü @evleaks ise yeni iPhone’un satış tarihini açıkladı.

Apple’ın klasikleşen lansman dönemlerinden olan Eylül lansmanında gelmesine kesin gözüyle bakılan iPhone 7’nin, beraberinde pek çok yeniliği getirmesi bekleniyor. Bu yeniliklerden birisi de 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması olacak. Eğer iddialar yanlış çıkmazsa yeni iPhone’da müzik dinlemek için halihazırdaki kulaklığımızı kullanamayacağız. Lightning uyumlu yeni bir kulaklık alınması gerekecek.

Sıla Gençoğlu kimdir? Aslen nerelidir?

Son günlerde siyaseten yaptığı söylemler ile sürekli gündemde olan Sıla Gençoğlu kimdir? Şarkıları, Sıla aslen nerelidir memleketi ve Sıla Gençoğlu kaç yaşına girdi? İşte Sıla Gençoğlu’nun hayatı ve biyografisi..

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

1980 senesinde Denizli dünyaya iştirak eden Sıla Gençoğlu aslen Denizlilidir. 36 yaşında meydana iştirak eden Sıla Gençoğlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestekar. İlkokulu yıllarını Denizli’de geçiren Sıla lise eğitimini ananesinin yakınında İzmir’de almıştır. Oyun Alanı/sahne çalışmalarına tek an önce İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde başladı ve Türk Milletçe Müziği ile Türk Zanaat Müziği korolarında korist ve solist olarak vazife aldı. İzmir Hükümet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses kursu uzerine çalışmıştır.

Sıla’nın süre içerisinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Amaç Müftüoğlu benzeri kımetli sanatçıların albümlerinde bulunurken, ilk solo albümü meydana iştirak eden “SILA” nın oluşumuna taban hazırladı. Kapsamlı kitleler onun sesiyle ilk defa Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla”dizisinin şarkısı meydana iştirak eden partner besteleri “Sıla / Töre” yardımıyla tanışmıştır. Sıla’nın anında ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.

Demokrasi Mitingine ‘Şov’ diyen Sıla’dan açıklama

Cumhuriyet tarihinin en kocaman katılımına oyun alanı/sahne meydana iştirak eden 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler mitingine katılmayacağım ‘Böyle tek şovun içerisinde olmayacağım’ benzeri sözleri nedeni ile kocaman tenkitler meydan Sıla sözlerinin arkasında meydana geldiğini ‘Demokrasi demiyor muyuz! Ben de sözlerimin arkasındayım. Hata tarafa çekenler oldu’ diyerek savundu.

Sıla, daha evvelki Seyahat Parkı eylemlerinin en kocaman destekçisi olarak biliniyordu ve ‘konserden hemen ardından Seyahat’de buluşalım’ benzeri çağrılarla da bu eyleme kocaman dayanak olmuştu.

3. Köprü Yavuz Sultan Selim den Geçiş Ücretleri Belirlendi

26 Ağustosta kullanılmaya açılması düşünülen 3 köprü yavuz sultan selim in geçiş fiyatlarını Ulaştırma Bakanı Arslan 3 dolar+KDV olacağını belirtti.

Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla faaliyete açılacak Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nün geçiş ücretini bilgisini verdi. Arslan, “İstanbulluların coşkuyla beklediği 2 yakayı birbirine üçüncü defa bağlayacak Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nde geçiş fiyatı otomobiller amaçlı 3 dolar+KDV olacak” diye konuştu. Dünyanın en kapsamlı köprüsü unvanını alan Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nün dik mühendislik tasarımıyla bilişim yüklü inşa edildiğinin vurgusunu yapan Arslan, köprünün tabliye genişliği, raylı sistem geçişi ve kule yüksekliğiyle de yeryüzünde tek meydana geldiğini ifade etti.

DÜNYANIN İLKLERİ

2 hat raylı geçiş sistemi, 8 çizgi araç karayolu olacak köprünün üzerinden demiryolu geçeceğini anımsadan Arslan, şu şekilde konuştu: “59 metre tabliye genişliğiyle dünyanın önce köprüsü olacak. Kule yüksekliği 322 metre durumda olan köprü, bu konuyla alakalı da tek rekor kırıyor. Açıklığı bin 408 metre olmak üzere toplamında boyu 2 bin 164 metre. Bu özelliğiyle de ‘üzerinde raylı sistem yer alan dünyanın en uzunca asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. Başka Bir Deyişle İstanbul’un yepyeni siluetini şekillendirecek tek projedir.”

YOLLAR BAĞLANACAK

Yatırım fiyatı 3 milyar dolar durumda olan 148 km uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy kesiminde yer alan köprüde 2 şeritli demiryolu meydana geldiğini hatırladan Arslan, “Projenin son evresinde demiryolu hattının faaliyete sokularak hem tek Atatürk Havaalanı’na, hem tek Sabiha Gökçen Havaalanı’na, hem tek de imalatı süren yepyeni havalimanına entegre edilecek. Özetle Yavuz Padişah Selim Köprüsü İstanbul’u hem tek siyah, hem tek demir hem tek de havayolu olarak birbirine bağlayacak” diye konuştu.

DARBEYE İNAT

Ulaştırma Bakanı Arslan, Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nün laf verildiği benzeri 26 Ağustos’ta açılmasının, Fetullahçı Pkk Teşkilatı’nün (FETÖ) darbe girişiminin Ülkemiz’nin hedeflerine karşı adımlarını engellemeyeceğinin en kocaman kanıtlarından biri meydana geldiğini ifade etti. Arslan, “Türkiye enbaşta eriştirme olmak üzere her bölgede projelerini gerçeğe dönüştürmeye devam edecektir. Hiçbir örgüt bu kocaman halkın önünde duramaz” diye sohbet etti.

bir.8 MİLYARLIK KAYIP BİTECEK

Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nün konumuyla kocaman tek ehemmiyete sahip olduğuna dair Arslan, il içerisine girmemesi gerekli durumda olan zor taşıtların İstanbul trafiğini her geçtiğimiz gün hepten çekilmez duruma getirdiğini ifade etti. Bu araçları İstanbul trafiğinden alacak bu köprünün, İstanbul trafiğini mühim ölçüde rahatlatacağına dair Arslan, “Ayrıca şimdiden kapasitesinin 2 kat üstünde trafiğe maruz kalmakta durumda olan şuanki 2 boğaz köprüsünün de yükünü çekecek. Köprüden geçecek durumda olan demiryolu yardımıyla de bu proje tamamlandığında Edirne’den İzmit’e civarı kesintisiz demiryolu taşımacılığı yapılabilecek” diye sohbet etti. Köprünün faaliyete girmesi ile zarar veren egzoz gazı salınımının da mühim oranda azalacağını belirten Arslan, köprüyle beraber senede tahmini bir milyar 450 milyon doları enerji, 335 milyon doları işgücü kaybı olmak üzere bir milyar 785 milyon dolar değerinde uygun fiyat kaybın da önüne geçileceğini bilgisini verdi.

BAĞLANTI YÖNTEMLERI 2018’DE

Arslan,Yavuz Padişah Selim Köprüsü’nü de içerir Kuzeyindeki Marmara Otobanı Projesi’nin devam durumda olan 169 km uzunluğundaki Kurtköy- Akyazı ve 88 km uzunluğundaki Kınalı-Odayeri kesimlerinde ise çalışmaların başladığını ifade etti. Arslan, 2018 bitiminde tamamlanması hedeflenen toplamında 257 km uzunluğundaki otoyollar ile Kuzeyindeki Marmara Otokarayolu’nun tamamının faaliyete açılacağını belirtti. Arslan, İstanbulluların coşkuyla beklediği köprü 2 yakayı birbirine üçüncü defa bağlayacak.

Sabah